פז הכשרה מקצועית

חיפוש

נוכחות

 1. על כל משתלם חלה חובת נוכחות של 100% מהשיעורים. עם זאת, ומבלי לפגוע בכלליות ובתוקף האמור, יכול משתלם להחסיר עד כדי 20% מהשיעורים, מסיבות מוצדקות שאינן תלויות במשתלם, וזאת עפ”י הפירוט שלהלן:

א. עד 10% מהשיעורים – כנגד המצאת הצהרה אישית חתומה ע”י המשתלם.

ב. עד 10% מהשיעורים – כנגד המצאת אישור רשמי חתום ע”י גורם מוסמך (אישור שלטונות צה”ל, תעודת רופא).

 1. למען הסר ספק – לא תותר כל היעדרות משעות ומימי הקורס שלא בנסיבות דלעיל.
 2. היעדרות חריגה ובלתי מוצדקת כאמור תמנע הכרה בלימודי המשתלם, תיחשב להפרת משמעת בנסיבות שלהלן, על כל המשתמע מכך לעניין אי החזרת שכר לימוד.
 3. על כל משתלם חלה חובת התייצבות לשיעורים בזמן הרשום בתכנית הקורס. משמעות המונח “התייצבות לשיעורים” הינה – כניסה לחדר ההרצאות. הליך זה נועד למנוע הפרעה למהלך התקין של השיעור.
 4. על כל משתלם חלה חובה לחזור מכל הפסקה שבין השיעורים בזמן שנקבע עפ”י תכנית הקורס ו/או עפ”י הנחיית המרצה. משמעות המונח “לחזור” הינה – כניסה לחדר ההרצאות. הליך זה נועד למנוע הפרעה למהלך התקין של השיעור.
 5. משתלם שלא יתייצב לשיעור בזמן או שלא יחזור מן ההפסקה בזמן לא יורשה לחתום על דף הנוכחות.
 6. משתלם שנאלץ לסיים את השיעור בעקבות קריאה מהבית או ממקום העבודה יחתום במזכירות או אצל הרכז על “טופס יציאה באמצע מפגש” ויגישו למזכירות/לרכז.
 7. התברר, כי משתלם שביקש לצאת מן השיעור לשירותים או לצורך דחוף אחר למספר דקות, ושהותו התארכה מעבר לסביר, ייחשב הדבר להפרת משמעת והמכללה תהא רשאית לפסול את השתתפותו של המשתלם בקורס.
 8. מכסת נוכחות מינימאלית: בכל שיעור חייבת להיות נוכחות משתלמים  בשיעור של 66% לכל הפחות מכלל המשתתפים הרשומים בקורס (להלן: “מכסת המינימום”).
 9. התברר מבדיקת דף הנוכחות החתום, כי מספר הנוכחים בשיעור קטן ממכסת המינימום-יופסק השיעור לאלתר, המשתלמים יפוזרו לביתם והשיעור לא יימנה במניין השיעורים בקורס. מועד סיומו של הקורס יידחה בהתאמה.

 

החתמת דף נוכחות

 1. דף הנוכחות נמצא בעמדת המזכירות ו/או אצל רכז הקורס. חלה חובה על כל משתלם לחתום אישית על הדף ב- 3 המועדים שלהלן: לפני תחילת השיעור, לפני תום ההפסקה ולאחר סיום השיעור.
 2. הימנעות מחתימה על דף הנוכחות תיחשב כחיסור, גם אם נכח המשתלם בשיעור.
 3. חל איסור מוחלט לחתום על דפי הנוכחות בשם משתלם אחר. משתלם שיתברר, כי חתם עבור משתלם אחר, או משתלם שיתגלו אי התאמה או חוסר אחידות בחתימותיו על גבי דפי הנוכחות -יודח מהקורס.

 

משמעת

 1. משתלם שיפריע למהלך התקין של הקורס תהא המכללה רשאית להדיחו.
 2. חלה חובת כיבוי טלפון סלולארי מתחילת השיעור ועד סופו.

מזון, שתייה ועישון

 1. חובת המשתלמים שהכיתה תישאר נקייה ומסודרת בסוף כל שיעור כפי שקיבלו אותה בתחילת השיעור, כל מזון או שתייה אשר הוכנסו לכיתה הם באחריות המשתלמים בלבד.
 2. עפ”י חוק חל איסור מוחלט לעשן במתקני המכללה ובחדרי ההרצאות.

הפסקת לימודים

 1. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של משתלם במקרים הבאים:

עקב סיבות משמעתיות: משתלם שהפריע למהלך התקין של השיעור באופן עקבי.

עקב סיבות מנהלתיות: משתלם שלא הסדיר חובו למכללה לאחר 3 שיעורים מתחילת הקורס או מרגע שקיבל הודעה על קיום חוב למכללה.

בנסיבות חריגות.

 1. הופסקו לימודיו של משתלם באחת או יותר מן הנסיבות המתוארות לעיל-תהא המכללה רשאית לנקוט נגדו בהליכים משמעתיים, ובכלל זה הדחתו מן הקורס.
 2. הודח המשתלם בנסיבות כאמור או הופסקו לימודיו מכל אחת מהסיבות המנויות באיזה מן הסעיפים המפורטים בתקנון זה לעיל ולהלן- לא יהא זכאי להחזר כספי כלשהו.

שיעור החיוב הכספי במקרה של ביטול/הפסקת לימודים

 1. הודעת ביטול הרשמה/השתתפות בקורס תיעשה באמצעות מילוי טופס בקשה בלבד, אשר תוגש למכללה במסירה אישית.
 2. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. המכללה רשאית לדחות את מועד הפתיחה לתקופה של עד 30 יום ממועד הפתיחה המיועד.
 3. דמי ההרשמה יוחזרו במלואם במידה והקורס לא נפתח בתוך תקופת ה-30 יום ממועד הפתיחה המקורי.
 4. תנאי החיוב הכספי במקרה של ביטול / הפסקת לימודים הינם כדלקמן :

א.  ביטול השתתפות בקורס – עד 14 יום מיום ביצוע ההרשמה בתנאי שהביטול ייעשה עד 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני פתיחת הקורס- 5% מתעריף הקורס או 100 ₪, הנמוך מבניהם למעט דמי רישום שלא יוחזרו.

ב.  ביטול השתתפות בקורס – 6 ימים או פחות לפני פתיחת הקורס- 15% מתעריף הקורס + דמי הרשמה.

ג.  מיום השיעור הראשון ואילך – חיוב מלא + דמי הרשמה

 

תעודת גמול

משתלם יהיה זכאי לתעודת גמר רק אם השלים את כל מטלות הקורס ועמד במלוא חובת הנוכחות בקורס.

*משיקולי נוחות נכתב התקנון בלשון זכר, אך הוא מופנה באופן שווה לגברים ולנשים כאחד.

תפריט ראשי

השאירו פרטים

דילוג לתוכן